EÚ je najväčším svetovým dovozcom energie

Európska únia spotrebúva jednu pätinu svetovej energie, ale má pomerne málo vlastných rezerv. To má veľký vplyv na naše hospodárstvo. EÚ je najväčším svetovým dovozcom energie – dováža 53 % svojej energie, na čo sa ročne minie približne 400 miliárd EUR.
EÚ má od roku 2010 cieľ znížiť svoje emisie skleníkových plynov aspoň o 20 % do roku 2020, zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov aspoň na 20 % spotreby a dosiahnuť úspory energie vo výške najmenej 20%.

Keď EÚ dosiahne tieto ciele, môže pomôcť v boji proti klimatickým zmenám a znečisťovaniu ovzdušia, znížiť vlastnú závislosť od fosílnych palív zo zahraničia a udržať cenovú dostupnosť energie pre spotrebiteľov a podniky.

Znižovať výdavky Európy za dovoz energie a jej závislosť od dovozu energie by bolo najľahšie, ak by sa jej spotrebúvalo menej. Používanie energie – od automobilov a práčok cez vykurovacie systémy až po kancelárske zariadenia – by malo byť navrhnuté tak, aby si vyžadovali menšiu spotrebu.

EÚ sa zaviazala k zníženiu emisií oxidu uhličitého aspoň o 40 % do roku 2030 a zároveň k modernizácii hospodárstva EÚ, vytváraniu pracovných miest a stimulácii rastu pre všetkých európskych občanov.
Obnoviteľné zdroje energie budú pri prechode na systém čistej energie zohrávať významnú úlohu. Európa si stanovila cieľ, ktorým je spoločne dosiahnuť do roku 2030 najmenej 27-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie. V roku 2030 bude polovica výroby elektrickej energie v EÚ pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Do roku 2050 by sa naša elektrina mala vyrábať bez akýchkoľvek emisií uhlíka.